Meclis’teki torba yasaya ilişkin dün Başbakan Erdoğan’la görüşen DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları, taşeronluğu düzenleyen maddelere ilişkin sıkıntıları Erdoğan’a iletti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Beko, taleplerinin büyük ölçüde karşılandığını söyledi.

Sendika başkanlarından 'taşeronluk' görüşmesi

Geçen hafta TBMM’ye sunulan ve taşeronlukla ilgili düzenlemeleri de içeren torba yasaya ilişkin bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Taşeronsuz bir Türkiye için mücadeleye devam” dedi. “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla 30 Mayıs günü TBMM’ye sunulmuştu. Tasarıya ilişkin dün Erdoğan’la bir görüşme yapan DİSK, Türk-İş ve Hak-İş Genel Başkanları, torba tasarıda taşeronlaştırmaya ilişkin 5 maddeyle ilgili çekincelerini iletti ve ardından Meclis’te bu 5 maddeye dair bir toplantı yaptı.

En problemli madde iptal edildi
Üç işçi konfederasyonunun ortak görüş hazırladığı 5 maddenin 4′ü, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaştırılmasına ve kuralsızlaştırılmasına, diğer maddeyse taşeron işçilerinin sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkına ilişkin oldu. DİSK Genel Başkanı Beko, toplantının sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılmasına yol açabilecek maddelere ilişkin sendikaların taleplerinin büyük ölçüde karşılandığını belirtti.

Tasarının en sıkıntılı düzenlemelerinden biri olan ilk maddenin iptal edildiğini söyleyen Beko, “Muvazaanın tespiti halinde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi haline gelmesini engelleyen, tasarının 1. maddesi tümüyle geri çekilmiştir. Bu maddede talebimiz tümüyle kabul görmüştür” dedi.

Müfettişler yetkili
Tasarıdaki bir başka büyük hak kaybı ise iş müfettişlerinin muvazaa tespiti (alt işverenlik sözleşmesinin hileli olduğunun tespiti) yapmasını engelleyen ve muvazaa tespiti için işçileri uzun ve masraflı bir dava sürecine mahkum eden 10. maddeydi. Bu maddeye ilişkin olarak, müfettişlerin yetkisinin korunacağını belirten Beko, “Müfettişlerin tespitinin ardından iş mahkemesine idare tarafından itiraz edilmesi zorunlu hale getirilmiş, itiraz süresi 30 işgününe çıkarılmış ve ayrıca Yargıtay’a temyiz yolu (Yargıtay’ın kararını belli bir süre zarfında vermesi zorunluluğunun getirilmesi ile birlikte) açılmıştır. Üç konfederasyonun ortak talebinin mevcut düzenlemenin korunması olduğu göz önünde bulundurulduğunda, talebimizin kısmen karşılandığı ancak özellikle Yargıtay’a temyiz yolunun açılması ile birlikte müfettiş incelemesi ile muvazaanın hızlı bir biçimde tespitinin önüne geçildiği söylenebilir” dedi.

11. maddede kısmi düzenleme
Her üç konfederasyonun da bütünüyle kaldırılmasını talep ettiği 11. maddede ise kısmi değişiklikler yapıldığını belirten Beko, maddeye Bakanlar Kurulu’na verilen “yardımcı işleri tespit etme yetkisi”yle ilgili olarak “yerleşik yargı içtihatlarının esas alınması” şartının ilave edildiğini söyledi. Beko ayrıca, kamunun asıl işlerini taşerona vermesi ile ilgili olarak öngörülen “yeterli nitelik veya sayıda personel olmaması durumunda” ifadesinin madde metninden çıkarıldığını belirtti.

Tasarının çok tartışılan maddelerinden biri de muvazaanın tespiti halinde işçilerin kamunun işçisi sayılmasını engelleyen tasarının 12. maddesinin 4. fıkrasıydı. Konfederasyonların görüşmesi sonucunda bu madde de tasarıdan çıkarıldı.

Bu değişikliklere rağmen, tasarının işçilerin temel taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Beko, DİSK’in taşeronlaşmanın tamamen ortadan kalması için mücadeleye devam edeceğinin altını çizdi.(sol)